Home / News From Nigeria / Breaking News / Ifa – (16 Odu)

Ifa – (16 Odu)

Ejiogbe 1

Ifa warn us to be truthful at all time. Be truthful, upright and honest. you may not be rich or have material things like others but you must be truthful and will not end up in disarray.

Oyeku Meji 2

Ifa wishes this person well. He should be rich in his life. Ifa would mend his life for him and would not allow him to see premature death of his relatives. They would live a long life.

IWORI MEJI 3

Ifa says this person those things that he tried to get without success in the past and he would live long and should not lament again because all good things would get to him.

ODI MEJI 4

Ifa says life would please this person, He would become a renowned person. All the thing he was doing in in little but steady paces would turn to be big.

IROSUN MEJI 5

Ifa says this person will have good fortune of children, life would please him and his fortune would not elude him But he should sacrifice. the woman would become the mother of youths while the man would become the father of youths

OWONRIN MEJI 6

Ifa says this person should make sacrifice, he is trading and complaining not making profits. Ifa says it is time for him to make profit. Ifa will open his way.

OBARA MEJI 7

Ifa wishes this person well. Hisi Ori is destined to be wealthy and he would be rich in life. Ifa says there is exist Oshun spot in his lineage. He should sacrifice to this Oshun immediately because all his fortune are rooted in Oshun.

OKANRAN MEJI 8

This prson is enjoined not to engage in what he/she is not capable of accomplishing. He should offer sacrifice to be able to act like a rich man. He would be popular thorghtout the whole world.

OGUNDA MEJI 9

Ifa says this person is looking here and there for Ire Aje. He should offer sacrifice and his Ebo would be accepted on the day the vulture eats out of the ebo.

OSA MEJI 10

Ifa says this person should be devoted to Shango and perform Ebo that would make him prevail and see the end od his foes. Will also becomes a great traveller.

IKA MEJI 11

Ifa says this person should avoid loss, sickness and unhappiness in his life . Perform sacrifice.

OTURUPON MEJI 12

Ifa says this person would become a very important person in his or her lifetime and advised to perform a sacrifice.

OTUA MEJI 13

Ifa says this person would become renowned and successful. will become leader of people but he should offer a sacrifice.

IRETE MEJI 14

Ifa says this person would succeeded in the presence of the enemies.

OSE MEJI 15

Ifa sees the blessing of children. Ifa says you should offer sacrifice.

OFUN 16

Ifa says this person should perform Ebo so that all the good things of life will come to meet with him.

Send Money To Nigeria Free

About ayangalu

One comment

x

Check Also

odu

Odù kan gorí àtẹ,Ọdẹ́gbèmí Ọdẹ́gbolá11 goróyè Àràbà nílẹ̀ẹ̀bàdàn

Odù kan gorí àtẹ,Ọdẹ́gbèmí Ọdẹ́gbolá11 goróyè Àràbà nílẹ̀ẹ̀bàdàn Onírúurú aṣọ lára alágẹmọ, onírúurú ètè lápèjẹ sààráà lọ́jọ́ tí orí mádé, w nu agogo idẹ ní tií wà, ọrùn w’ọnú lèjígbà ìlẹ̀kẹ̀, àní lọ́jọ́ tó mú ìbàdì Àràbà Ògbó awo ,Oloye Ifalere Ọdẹ́gbèmí Ọdẹ́gbolá11 wọ Mọ́sàajì,aṣọ ọba tó taná yanran yanran . Ko sí agbe kọrọ wí mọ́ pé, Àràbà Ògbó awo ,Oloye Ifalere Ọdẹ́gbèmí Ọdẹ́gbolá11 ni Àràbà Ìbàdàn karùndínlọ́gbọ̀n báyìí (25) àti pé òun tún fẹ́ẹ́ ẹ̀ ni Àràbà tó ...