Home / News From Nigeria / Breaking News / Òrìsà Èsù 🔴⚫
esu is not satan

Òrìsà Èsù 🔴⚫

Èsù to us is ” Èsù Olá Ìlú ” which means the Wealth of the Nation; someone who does things that brings honor, progress, blessings, peace and wealth to the planet.


Èsù is very important and unique to the world because the ÀDÓ ÀSÚRE and ÀDÓ ÀSÚBI that Olodumare used to create this world was handed over to Èsù and that’s what Èsù is using to create fairness and justice in the society.


Èsù is the intermediary between human beings, ìrúnmolè and Olódùmárè.
Èsù will give you what you want and let you know the gravity and consequences of your doings.
Asé Òrìsà 🙏🙏🙏

esu is not satan
Send Money To Nigeria Free

About ayangalu

x

Check Also

esu is satan

#EsuIsNotSatan: Èşù no es el Diablo.

Ẹ̀là mo yìn bọrú.Ẹ̀là mo yìn bọyè.Ẹ̀là mo yìn bọ’ṣíṣẹ. Èşù no es el Diablo. Òlódumare y todos los Irunmoles les bendigan, que Èşù Òdàrà les proteja y lleve a sus hogares todo tipo de Bendiciones, Oluwo Ifá’Olofa Fá’nimoko Idin funfun y familia les desea una feliz y bendecida noche buena. Una vez más me honra compartir información sobre lo que es o representa Èşù Òdàrà para los seres humanos, para quitar ideas erróneas y dogmas sin sentido sobre Èşù ...