Home / News From Nigeria / Breaking News / Odu Ifa: “Irente gbe” cast for today’s Ose Ifa
odu ifa

Odu Ifa: “Irente gbe” cast for today’s Ose Ifa

Looking at the Odu, “Irente gbe” cast for today’s Ose Ifa, it is revealed that sometimes you sit down on the mat instead of kneeling down for supplication to Ifa. Just listen as follows:-

Àyàn Awo Oníjan lódífá fún Oníjan
Níjó tóti ńkúnlè b’Èdú
Wón nì kó má kún lè b’Èdú mó
Kó máa jókòó bo ikin rè ni
Ìgbà tí mo jókòó bo ikin mi mo tó dalájé
Àyàn ìwo lawo Oníjan
Ìgbà tí mo jókòó bo ikin mi mo doníregbogbo
Àyàn ìwo lawo Oníjan

Àyàn, the Priest of Oníjan cast divination for Oníjan
When he was used to kneeling down to propitiating Ifa
He was spiritually advised not to be kneeling down to propitiating Ifa
But to be sitting down to be propitiating his Ifa
It was when I started sitting down to be propitiating my Ikin that I was endowed with prosperity
Àyàn, you are the Babalawo of Oníjan
It was when I started sitting down to propitiating Ifa that I was endowed with all good things of life
Àyàn, you are the Priest of Oníyan

Stay blessed.

From Araba of Oworonsoki land Lagos Nigeria

Send Money To Nigeria Free

About ayangalu

x

Check Also

Prof. Moyo Okediji Turns A Day Older today

Today is the birthday of professor Moyo Okediji. Let’s join hands to wish him longevity and sound health. 256 odu ifa Signatures © Ifa University Photo/Moyo Okediji 256 odu ifa Signatures © Ifa University Photo/Moyo Okediji